Arbeidsområder har de siste årene vært innen

Medisinsk informatikk à Hva er nå det?

helst innen temaene

Elektroniske pasientjournaler

Medisinske kodeverk og klassifikasjoner

Epidemiologi og statistikk

f eks 

            - engasjementer i Statens helsetilsyn til prosjekter for

SYSVAK - Det nasjonale vaksinasjonsregisteret (1994-98)
Innføringsprosjekt for ICD-10 og NCSP
(1998)
Ny journal for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (1997-98)
Ny veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten (1997-98)
HPR - nytt Helsepersonellregister (1998-99)

            - engasjementer ved KITH (Kompetansesenter for IT i Helsevesenet, Trondheim)

Medakisprosjektet (1996-98) for utvikling av
elektronisk pasientjournalsystem for Regionsykehusene

            -diverse oppgaver innen

            -undervisning i Epidemiologi og statistikk og bruk av Epi Info og Epi Map

            - rådgivning innen utvikling av journalsystemer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten  

  Retur til hovedsiden